Afrika.no Meny
okt 13

Plenumsmøte: Kampen om vannet / Struggle for water

13. oktober, kl. 12:00-13:30
Globaliseringskonferansen, Fellesrådet for Afrika, Fivas, Karibu Foundation, Latin-Amerikagruppene, Attac Norge
Kulturkirken JAKOB
Facebook event

Rent vann er en stadig mer begrenset ressurs og et maktmiddel. Hvem har makten over vannet, og hvordan kan både makten og vannet forvaltes på en mer bærekraftig måte?

Med:
• Terje Tvedt (Professor, UiB)
• Tora Systad Tyssen (Fellesutvalget for Palestina)
• Mark Kaplan (Film director, South Africa)
• Martine Kopstad Floeng (Attac)
• Lars John Hem (Cheif Engineer for Oslo’s Vann og avløpsetaten, professor II at NMBU, leader for Norsk Vannforening)
• Francia Márquez (Goldman Environmental Prize winner 2018, Colombia)

Ordstyrer: Emma Tollersrud, Klasskampen

Lang beskrivelse:
Ifølge FN opplever mer enn fire milliarder mennesker, omlag halve jordas befolkning, alvorlig vannmangel minst én måned i løpet av et år. Dette kommer av blant annet klimaendringer, befolkningsvekst, økende industrialisering og forurensning av ferskvannsressurser. Problemet er dypest sett strukturell skjevfordelinger av vannet som finnes. Med vann som en forutsetning for alt liv, og tilgang til trygt drikkevann en menneskerettighet, hvordan kan både makten over vannet og vannet i seg selv forvaltes på en bærekraftig måte?

Dette plenumsmøtet skal se på spørsmålet om vann gjennom tre ulike innfallsvinkler:

- Vann som et maktmiddel (Vann som våpen): Når tilgangen på vann er knapp blir de som kontrollerer vannet mektige. Mange steder brukes kontroll over vannet som maktmiddel i krig og konflikt. Elver demmes opp, drikkevannskilder ødelegges og områder tørkes ut eller oversvømmes. Hva kan gjøres for å sikre rettferdig kontroll over vannet?

- Vann som en vare: Hvordan kan vi sikre menneskeretten til vann? I flere tiår har privatisering av våre vannressurser blitt lansert som den eneste løsningen på verdens vannkrise. Når resultatene uteblir, og vannet tilfaller de få, krever stadig flere vannet tilbake. Rekommunaliseringen har blitt en voksende trend, og stadig flere ønsker å verne om denne dyrebare ressursen. Er vann en vare, eller en rettighet?

- Vann for hvem? (Etikk eller butikk): - Store deler av verdens ferskvann brukes i produksjon og industri. Men er det rettferdig å risikere at ferskvann forurenses, når lokalbefolkningen har manglende tilgang på rent vann? Hva er det som kommer først, etikk (vann) eller butikk (industri)? Hvordan kan vi få begge deler på en rettferdig og bærekraftig måte?

Møtet skal holdes på engelsk.

Fri alder. Krever dagspass lørdag eller tredagerspass.

Arrangementet er en del av Globaliseringskonferansen 2018:
Se program: globalisering.no/program

Hovedevent Globaliseringskonferansen 2018: https://www.facebook.com/events/1154750554648498

//// ENGLISH:
Struggle for Water

Clean water is an increasingly limited resource and a power tool. Who has power over water, and how can both power and water be managed in a more sustainable manner?

With:
• Terje Tvedt (Professor, UiB)
• Tora Systad Tyssen (Fellesutvalget for Palestina)
• Mark Kaplan (Film director, South Africa)
• Martine Kopstad Floeng (Attac)
• Lars John Hem (Cheif Engineer for Oslo’s Vann og avløpsetaten, professor II at NMBU, leader for Norsk Vannforening)
• Francia Márquez (Goldman Environmental Prize winner 2018, Colombia)

Meeting leader: Emma Tollersrud, Klasskampen

Long description:
According to the United Nations, more than four billion people, about half the population of the Earth, experience severe water shortages for at least one month in a year. This is due to climate change, population growth, increasing industrialization and pollution of freshwater resources. The problem at its deepest sense is related to unfair distribution of the water we have. With water as a prerequisite for all life and access to safe drinking water a human right, how can both power over water, and the water itself, be managed and distributed in a sustainable manner?

This plenary session will look at the question of water through three different approaches:

- Water as a weapon: When access to water is low, those who control the water become powerful. In many places, control over the water is used as a force in war and conflict. Rivers are demolished, drinking water sources destroyed and areas wiped out or flooded. What can be done to ensure fair control of the water?

- Water as a commodity: How can we ensure human rights to water? For decades, privatization of our water resources has been pushed as the only solution to the world's water crisis. When the results are missing and the water is falling, more and more water is demanding back. “Recommunalization” has become a growing trend, and more and more people want to cherish this precious resource. Is water a commodity, or is it a question of justice?

- Water for who?: Large parts of the world's freshwater are used in manufacturing and industry. But is it fair to risk the pollution of freshwater when local people lack access to clean water? What comes first, ethics (water) or shop (industry)? How can we get both in a fair and sustainable way?

Algerie Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Tsjad Komorene Kongo-Kinshasa Djibouti Egypt Ekvatorial-Guinea Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Elfenbenskysten Kenya Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Mauritania Mauritius Marokko Mosambik Namibia Niger Nigeria Kongo-Brazzaville Rwanda São Tomé og Príncipe Senegal Sierra Leone Somalia Sør-Afrika Sudan Sør-Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda Vest-Sahara Zambia Zimbabwe
Afrika
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Den sentralafrikanske republikk
Djibouti
Egypt
Ekvatorial-Guinea
Elfenbenskysten
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kamerun
Kapp Verde
Kenya
Komorene
Kongo-Brazzaville
Kongo-Kinshasa
Lesotho
Liberia
Libya
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
Mauritania
Mauritius
Mosambik
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
São Tomé og Príncipe
Senegal
Seychellene
Sierra Leone
Somalia
Sør-Afrika
Sør-Sudan
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Tsjad
Tunisia
Uganda
Vest-Sahara
Zambia
Zimbabwe