Fellesrådet for Afrika Meny

Vedtekter For Fellesrådet for Afrika

Vedtatt på årsmøtet 2002, revidert på årsmøtene 2003, 2006, 2009, 2012, 2013 og 2015.

Paragraf 1: Formål

Fellesrådet for Afrika skal utfordre forhold og strukturer i Afrika og globalt som hindrer en rettferdig utvikling på og for kontinentet.

Paragraf 2: Medlemskap

De som har rett til medlemskap i Fellesrådet er:

a) Faglige samorganisasjoner og lokale fagforeninger, landsomfattende politiske, faglige og andre organisasjoner som støtter fellesrådets vedtekter og politiske plattform. Opptak av nye medlemmer skal godkjennes av styret i Fellesrådet, og fremlegges som orientering for årsmøtet.

b) Enkeltpersoner: Medlemskap oppnås ved innbetaling av kontingent. Ved manglende kontingentinnbetaling i to år faller medlemskap bort.

Se også paragraf 10 for retningslinjer knyttet til suspensjon og utelukkelse av medlemskap.

Paragraf 3: Fellesrådets organer

Fellesrådets organer er:

a) Årsmøtet

 b) Styret

 c) Arbeidsutvalget

 d) Informasjonsutvalg

 e) Kjønns- og likestillingsutvalg

 f) Politisk utvalg

 g) Politisk råd

 h) Sekretariat

 i) Andre grupper og utvalg som styret godkjenner i løpet av året.

Paragraf 4: Årsmøtet

Årsmøtet er Fellesrådets høyeste organ, og skal avholdes en gang i

 året, normalt i løpet av mai/juni. Årsmøtets vedtak er bindende for alle ledd i organisasjonen.

a) Sammensetning av årsmøtet

Årsmøtet består av to representanter for hver av de sentralt tilsluttede organisasjonene, en observatør og en delegat, samt enkeltmedlemmer. Både representanter fra organisasjonene og enkeltmedlemmer har møte- tale- og forslagsrett, samt stemmerett.

Medlemmer må ha betalt medlemskontingent senest en måned før årsmøtet for å ha stemmerett. Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent innen en måned før årsmøtet kan ved avstemming blant stemmeberettigede få innvilget stemmerett, forutsatt at avgiften er betalt før årsmøtet settes.

b) Vedtekter

Vedtektsendringer kan bare gjøres av årsmøtet med 2/3 flertall.

c) Innkalling

Innkalling til årsmøtet skal skje senest 6 uker før møtet. Forslag til vedtektsendringer må være innsendt senest 4 uker før årsmøtet. Forslag sendes til daglig leder. Utsending av årsmelding, regnskap, politisk plattform, forslag til virksomhetsplan, valgkomiteens innstilling og eventuelle forslag til vedtektsendringer skal skje senest 4 uker før årsmøtet.

d) Behandling av saker

Fellesrådets årsmøte skal behandle:

- Årsmelding

 - Regnskap og revisjon

- Budsjett for inneværende periode

 - Virksomhetsplan

 - Politisk plattform

 - Evt. vedtektsendringer

- Valg av styre, AU, valgkomite og politisk råd og revisor

Fellesrådets grunndokumenter skal i utgangspunktet behandles annethvert år, men årlig dersom noen krever det. Dette må i tilfelle meldes til styret 8 uker før årsmøtet.

e) Valg

Årsmøtet skal velge styreleder, organisatorisk nestleder, politisk nestleder, og seks styremedlemmer hvorav to utgjør utvalgsledere for informasjonsutvalg og kjønns- og likestillingsutvalg. Politisk råd skal også velges på årsmøtet. Disse velges fortrinnsvis for to år av gangen, der halvparten er på valg hvert år. Årsmøtet velger også revisor og forberedende valgkomite.

f) Valgkomite

Årsmøtet velger forberedende valgkomité bestående av to personer. I tillegg velges ett varamedlem som trer inn i komiteen dersom ett av komitemedlemmene trekker seg i løpet av perioden.

Valgkomiteen skal bestrebe seg på å få en jevn kjønnsfordeling i styret. De skal også være i dialog med Fellesrådets medlemsorganisasjoner gjennom prosessen, der organisasjonene oppfordres til å stille kandidater til Fellesrådets styre for kommende år. Valgkomiteens innstilling skal sendes daglig leder senest fem uker før årsmøte, for utsending sammen med sakspapirer.

 g) Ekstraordinært årsmøte

Det kan kalles inn til ekstraordinært årsmøte dersom 1/3 av medlemsorganisasjonene eller minst halvparten av styrets medlemmer krever det.

Paragraf 5: Styret

Styret er Fellesrådets høyeste organ mellom årsmøtene, og har ansvar for Fellesrådets daglige virksomhet i samarbeid med sekretariat, utvalg og råd. Styret er sammensatt av ni personer, som alle er valgt på årsmøtet. Blant disse er leder, organisatorisk nestleder og politisk nestleder valgt eksplisitt. I tillegg velges to av styremedlemmene inn som utvalgsledere for informasjonsutvalget samt kjønns- og likestillingsutvalget. Styret kan konstituere seg selv med inntil to nye medlemmer, dersom noen av de valgte styremedlemmene trekker seg fra sine verv  Ved behov for flere enn to styremedlemmer skal valgkomiteen komme med innstilling til nye medlemmer. Nye styremedlemmer må velges på neste årsmøte.

Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av styret er til stede. Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme. Sekretariatet har møterett, talerett og forlagsrett, men ikke stemmerett. Daglig leder har møteplikt.

Styret møtes normalt en gang i måneden og har ansvar for at følgende blir gjort:

a) Utarbeide forslag til rammeplan og rammebudsjett til årsmøtet

 b) Iverksette den vedtatte rammeplanen innenfor vedtatt budsjett

 c) Ha ansvar for at regnskapet blir ført og revidert i henhold til gjeldende lover og forskrifter

 d) Utarbeide årsmelding og årsregnskap til årsmøtet

 e) Forberede saker til årsmøtet

 f) Forberede behandling av søknader fra organisasjoner om tilknytning eller medvirkning til Fellesrådet for årsmøtet

 g) Sørge for at utvalg og råd utfører sitt arbeid i henhold til vedtektene

 h) Oppnevne representanter fra Fellesrådet til eksterne råd og utvalg og eventuelt offisielle delegasjoner

 i) Ansette daglig leder på åremål for 4 år med mulighet for forlengelse med maks en ny periode

 j) Fatte vedtak om prokura til daglig leder.

 k) Ha overordnet arbeidsgiveransvar overfor tilsatte

Styremøtene ledes av styreleder eller nestleder i hans/hennes fravær.

Paragraf 6: Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget består av styreleder, organisatorisk nestleder og et styremedlem som velges på første styremøte etter årsmøte. Arbeidsutvalget skal forberede styremøtene, ta avgjørelser i mindre viktige saker, samt i saker det av tidshensyn ikke er mulig å ta opp i styret. Arbeidsutvalget skal i samarbeid med daglig leder ha økonomisk oversikt. Arbeidsutvalget har ansvar for oppfølging av sekretariatet inkludert medarbeidersamtaler og andre oppgaver som faller inn under arbeidsgiverrollen. Arbeidsutvalget har ansvar for å sikre at ansettelsesprosesser skjer i tråd med ”Fellesrådets retningslinjer for ansettelser.”

Paragraf 7: Utvalg

Fellesrådet har tre faste utvalg: informasjonsutvalget, kjønns- og likestillingsutvalget og politisk utvalg.. Utvalgene står fritt til å definere sitt eget arbeid, innenfor Fellesrådets virksomhetsplan og øvrige grunndokumenter.

a) Informasjonsutvalget skal bistå styret og sekretariatet i Fellesrådets informasjonsvirksomhet, og har et særskilt ansvar for å følge opp utarbeidelse av informasjonsmateriell, og informasjonsstrategien. Utover dette kan også utvalget ta på seg andre arbeidsoppgaver, og definere nye oppgaver innenfor Fellesrådets virksomhetsområde.

b) Kjønns- og likestillingsutvalget har sammen med sekretariatet ansvar for oppfølging av Fellesrådets partnerskap med organisasjoner i Afrika. Utvalget kan også definere nye oppgaver knyttet til kjønn og likestilling, og innenfor Fellesrådets virksomhetsområde.

c) Politisk utvalg skal ta initiativ til politikkutvikling og lobbyvirksomhet. Utvalgets arbeid skal godkjennes av styret og være i tråd med Fellesrådets politiske plattform.

d) Styret står fritt til å sette ned andre prosjektgrupper.

Paragraf 8: Politisk råd

Politisk råd skal bestå av minst ti medlemmer, og fungere som et rådgivende organ for styret og sekretariatet. Medlemmene velges for ett år av gangen. Rådets sammensetning skal gjenspeile kunnskap og miljøer som det er viktig for Fellesrådet å ha nær kontakt med. Rådet har som oppgave å fungere som ressurspersoner for Fellesrådet innenfor sine spesielle fag- og kunnskapsområder, og gjennom dette bidra med faglige og politiske innspill til Fellesrådets arbeid. Så langt de har anledning, forventes det at rådsmedlemmer stiller opp på rådsmøter ved behov på initiativ fra styret eller fra medlemmer i rådet og bidrar aktivt med faglige og politiske innspill og vurderinger ved forespørsler fra Fellesrådets styre og/eller sekretariat.

Rådet kan ikke uttale seg på vegne av Fellesrådet uten godkjenning av styret eller den/de styret gir fullmakt. Styret har talerett på rådsmøtene.

Medlemmer av politisk råd har møte, tale- og forslagsrett på Fellesrådets årsmøte.

Paragraf 9: Sekretariatet

Fellesrådet har et sekretariat med en daglig leder til å gjennomføre de vedtak som fattes i styre og årsmøte. Sekretariatet er underlagt styret og daglig leder rapporterer til styret. Daglig leder representerer normalt Fellesrådet utad.

Sekretariatets hovedfunksjon er å:

a) Følge opp styrets vedtak og politiske mål

 b) Forberede saker til styret

 c) Sørge for god intern kommunikasjon mellom ulike organer i Fellesrådet

 d) Holde tilknyttede organisasjoner underrettet om virksomheten

 e) Ha løpende kontakt med norske myndigheter og norske og internasjonale partnere

Øvrige retningslinjer for sekretariatet beskrives i egne stillingsinstrukser som vedtas og revideres av styret.

Paragraf 10: Suspensjon og utelukkelse

Styret kan med 2/3 flertall umiddelbart suspendere medlemsorganisasjoner og medlemmer som har opptrådt i strid med vedtektene. Årsmøtet kan med 2/3 flertall utelukke medlemmer eller medlemsorganisasjoner.

Vedtak om suspensjon kan ankes inn for årsmøtet. I slike tilfeller er medlemsorganisasjonen eller medlemmet suspendert frem til årsmøtet har behandlet saken.

Paragraf 11: Oppløsning

Ved oppløsning av Fellesrådet for Afrika, skal organisasjonens midler tilfalle formål i samsvar med Fellesrådets virksomhet. Et vedtak om oppløsning må behandles og vedtas av to påfølgende årsmøter med 2/3 flertall.

Algerie Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Tsjad Komorene Kongo-Kinshasa Djibouti Egypt Ekvatorial-Guinea Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Elfenbenskysten Kenya Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Mauritania Mauritius Marokko Mosambik Namibia Niger Nigeria Kongo-Brazzaville Rwanda São Tomé og Príncipe Senegal Sierra Leone Somalia Sør-Afrika Sudan Sør-Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda Vest-Sahara Zambia Zimbabwe
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Den sentralafrikanske republikk
Djibouti
Egypt
Ekvatorial-Guinea
Elfenbenskysten
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kamerun
Kapp Verde
Kenya
Komorene
Kongo-Brazzaville
Kongo-Kinshasa
Lesotho
Liberia
Libya
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
Mauritania
Mauritius
Mosambik
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
São Tomé og Príncipe
Senegal
Seychellene
Sierra Leone
Somalia
Sør-Afrika
Sør-Sudan
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Tsjad
Tunisia
Uganda
Vest-Sahara
Zambia
Zimbabwe