Fellesrådet for Afrika Meny

Vedtekter For Fellesrådet for Afrika

Vedtatt på årsmøtet 2002, revidert på årsmøtene 2003, 2006, 2009, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 og 2018.

§ 1: Formål

Fellesrådet for Afrika skal utfordre forhold og strukturer i Afrika og globalt som hindrer en rettferdig utvikling på og for kontinentet.

§ 2: Medlemskap

Alle enkeltpersoner har rett til medlemskap i Fellesrådet for Afrika. Medlemskap oppnås ved innbetaling av kontingent. Ved manglende kontingentinnbetaling i to år faller medlemskap bort.

Se også paragraf 10 for retningslinjer knyttet til suspensjon og utelukkelse av medlemskap.

§ 3: Partnerskap/Samarbeid

Fellesrådet for Afrika kan inngå både kortsiktige og langsiktige partnerskap/samarbeid med lokale initiativ og organisasjoner. Inngåelse av nye partnerskap/samarbeid skal godkjennes av styret i Fellesrådet, og fremlegges som orientering for årsmøtet.

§ 4: Fellesrådets organer

Fellesrådet for Afrika sine organer er:

  • a) Årsmøtet
  • b) Styret
  • c) Arbeidsutvalget
  • d) Kjønns- og likestillingsutvalget
  • e) Redaksjonen for Afrika.no
  • f) Sekretariatet
  • g) Politiske utvalg, landgrupper og andre utvalg som årsmøtet godkjenner. Styret kan også opprette grupper og utvalg i løpet av året.

Paragraf 4: Årsmøtet

Årsmøtet er Fellesrådets høyeste organ, og skal avholdes en gang i året, normalt i løpet av april/mai. Årsmøtets vedtak er bindende for alle ledd i organisasjonen.

a) Møterettigheter

Alle medlemmer har møte- tale og forslagsrett, samt stemmerett.

Medlemmer må ha betalt medlemskontingent senest en måned før årsmøtet for å ha stemmerett. Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent innen en måned før årsmøtet kan ved avstemming blant stemmeberettigede få innvilget stemmerett, forutsatt at avgiften er betalt før årsmøtet settes.

b) Vedtekter

Vedtektsendringer kan bare gjøres av årsmøtet med 2/3 flertall.

c) Innkalling

Innkalling til årsmøtet skal skje senest 6 uker før møtet. Forslag til vedtektsendringer må være innsendt senest 4 uker før årsmøtet. Forslag sendes til daglig leder. Utsending av årsmelding, regnskap, politisk plattform, forslag til virksomhetsplan, valgkomiteens innstilling og eventuelle forslag til vedtektsendringer skal skje senest 4 uker før årsmøtet.

d) Behandling av saker

Fellesrådets årsmøte skal behandle:

 - Årsmelding

 - Regnskap og revisjon

 - Budsjett for inneværende periode

 - Virksomhetsplan

 - Politisk plattform

 - Vedtekter

 - Valg

e) Valg

På årsmøtet velges:

- Styreleder (velges for to år)

- To nestledere (velges for to år)

- 5 ordinære styremedlemmer (velges for ett år)

- 1 styremedlem som leder kjønns- og likestillingsutvalg (velges for ett år)

- Leder for redaksjonen for Afrika.no (velges for ett år)

- Ledere for utvalg og grupper godkjent på årsmøtet (velges for ett år)

- Revisor (velges for ett år)

- Valgkomité (velges for ett år)

Trekker noen av utvalgslederne seg fra sine verv kan nye velges av styret i samråd med det aktuelle utvalg.

f) Valgkomité

Årsmøtet velger forberedende valgkomité bestående av to personer. I tillegg velges ett varamedlem som trer inn i komiteen dersom ett av komitemedlemmene trekker seg i løpet av perioden.

Valgkomiteen skal bestrebe en jevn kjønnsfordeling i styret. Valgkomiteens innstilling skal sendes daglig leder senest fem uker før årsmøtet, for utsending sammen med sakspapirer.

g) Ekstraordinært årsmøte

Det skal kalles inn til ekstraordinært årsmøte dersom minst halvparten av styrets medlemmer, 1/3 av medlemsorganisasjonene eller minst 10 % av medlemmene krever det.

Paragraf 5: Styret

Styret er Fellesrådets høyeste organ mellom årsmøtene, og har ansvar for Fellesrådets daglige virksomhet i samarbeid med sekretariat, utvalg og råd. Styret er sammensatt av ni personer, som alle er valgt på årsmøtet. Leder, nestledere og leder for Kjønns- og likestillingsutvalget velges eksplisitt. Styret kan konstituere seg selv med inntil to nye medlemmer, dersom noen av de valgte styremedlemmene trekker seg fra sine verv. Ved behov for flere enn to styremedlemmer skal valgkomiteen komme med innstilling til nye medlemmer. Nye styremedlemmer må velges på neste årsmøte.

Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av styret er til stede. Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme. Sekretariatet har møterett, talerett og forlagsrett, men ikke stemmerett. Daglig leder har møteplikt. Utvalgsledere har møte-, tale- og forslagsrett i relevante saker.

Styret møtes normalt en gang i måneden og har ansvar for at følgende blir gjort:

 a) Utarbeide forslag til rammeplan og rammebudsjett til årsmøtet

 b) Iverksette den vedtatte rammeplanen innenfor vedtatt budsjett

 c) Ha ansvar for at regnskapet blir ført og revidert i henhold til gjeldende lover og forskrifter

 d) Utarbeide årsmelding og årsregnskap til årsmøtet

 e) Forberede saker til årsmøtet

 f) Godkjenne inngåelse av nye partnerskap/samarbeid.

 g) Sørge for at utvalg og råd utfører sitt arbeid i henhold til vedtektene

 h) Oppnevne representanter fra Fellesrådet til eksterne råd og utvalg og eventuelt offisielle delegasjoner

 i) Ansette daglig leder på åremål for 4 år med mulighet for forlengelse med maks en ny periode

 j) Fatte vedtak om prokura til daglig leder.

 k) Ha overordnet arbeidsgiveransvar overfor tilsatte

Styremøtene ledes av styreleder eller nestleder i hans/hennes fravær.

Paragraf 6: Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget består av styreleder og to nestledere. Arbeidsutvalget skal forberede styremøtene, ta avgjørelser i mindre viktige saker, samt i saker det av tidshensyn ikke er mulig å ta opp i styret. Arbeidsutvalget skal i samarbeid med daglig leder ha økonomisk oversikt. Arbeidsutvalget har ansvar for oppfølging av sekretariatet inkludert medarbeidersamtaler og andre oppgaver som faller inn under arbeidsgiverrollen. Arbeidsutvalget har ansvar for å sikre at ansettelsesprosesser skjer i tråd med ”Fellesrådets retningslinjer for ansettelser.”

Paragraf 7: Utvalg

Fellesrådet har to faste utval, samt grupper og utval som velges årlig.

a) Redaksjonen for Afrika.no

Redaksjonen har sammen med redaktør for Afrika.no ansvar for det redaksjonelle innholdet på nettsiden i tråd med virksomhetsplanen og styrets overordnede signaler.

b) Kjønns- og likestillingsutvalget har sammen med sekretariatet ansvar for oppfølging av Fellesrådets partnerskap med organisasjoner i Afrika. Utvalget kan også definere nye oppgaver knyttet til kjønn og likestilling, og innenfor Fellesrådets virksomhetsområde.

c) Andre utvalg

Styret vedtar mandat for øvrige grupper og utvalg.

Paragraf 8: Landgrupper

Medlemmer kan i samråd med styret opprette grupper som jobber med spesifikke land etter behov. Gruppene står fritt til å påta seg oppgaver i tråd med virksomheten og politisk plattform i samråd med sekretariatet og styret.

Paragraf 9: Sekretariatet

Fellesrådet har et sekretariat med en daglig leder til å gjennomføre de vedtak som fattes i styre og årsmøte. Sekretariatet er underlagt styret og daglig leder rapporterer til styret. Daglig leder representerer normalt Fellesrådet utad.

Sekretariatets hovedfunksjon er å:

 a) Følge opp styrets vedtak og politiske mål

 b) Forberede saker til styret

 c) Sørge for god intern kommunikasjon mellom ulike organer i Fellesrådet

 d) Holde tilknyttede organisasjoner underrettet om virksomheten

 e) Ha løpende kontakt med norske myndigheter og norske og internasjonale partnere

Øvrige retningslinjer for sekretariatet beskrives i egne stillingsinstrukser som vedtas og revideres av styret.

Paragraf 10: Suspensjon og utelukkelse

Styret kan med 2/3 flertall umiddelbart suspendere medlemmer som har opptrådt i strid med vedtektene. Årsmøtet kan med 2/3 flertall utelukke medlemmer og avslutte partnerskap/samarbeid. Vedtak om suspensjon kan ankes inn for årsmøtet. I slike tilfeller er medlemmet suspendert frem til årsmøtet har behandlet saken.

Paragraf 11: Oppløsning

Ved oppløsning av Fellesrådet for Afrika, skal organisasjonens midler tilfalle formål i samsvar med Fellesrådets virksomhet. Et vedtak om oppløsning må behandles og vedtas av to påfølgende årsmøter med 2/3 flertall.


Algerie Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Tsjad Komorene Kongo-Kinshasa Djibouti Egypt Ekvatorial-Guinea Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Elfenbenskysten Kenya Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Mauritania Mauritius Marokko Mosambik Namibia Niger Nigeria Kongo-Brazzaville Rwanda São Tomé og Príncipe Senegal Sierra Leone Somalia Sør-Afrika Sudan Sør-Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda Vest-Sahara Zambia Zimbabwe
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Den sentralafrikanske republikk
Djibouti
Egypt
Ekvatorial-Guinea
Elfenbenskysten
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kamerun
Kapp Verde
Kenya
Komorene
Kongo-Brazzaville
Kongo-Kinshasa
Lesotho
Liberia
Libya
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
Mauritania
Mauritius
Mosambik
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
São Tomé og Príncipe
Senegal
Seychellene
Sierra Leone
Somalia
Sør-Afrika
Sør-Sudan
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Tsjad
Tunisia
Uganda
Vest-Sahara
Zambia
Zimbabwe