Fellesrådet for Afrika Meny

Informasjonsstrategi

Fellesrådet for Afrika 2015-2016

1. Om Fellesrådet og vår oppfatning av informasjon

Fellesrådet for Afrika (tidligere Fellesrådet for det Sørlige Afrika) er en medlemsbasert informasjons- og solidaritetsorganisasjon for Afrika. Fellesrådet ble stiftet i 1967 som en paraplyorganisasjon for den norske anti-apartheidbevegelsen og utvidet etter hvert virket til støtte til frigjøringsbevegelser i det Sørlige Afrika. Da apartheid ble avskaffet i 1994, løftet Fellesrådet blikket og utvidet sitt interessefelt til hele Afrika, men med et spesielt fokus på landene sør for Sahara. Politiske analyser av forhold i Afrika og Afrikas posisjon i verden er nedfelt i Fellesrådets politiske plattform.

Fellesrådet sitt formål

Fellesrådet for Afrika skal utfordre forhold og strukturer i Afrika og globalt som hindrer en rettferdig utvikling på og for kontinentet.

Identitet og verdier i informasjonsarbeidet

Fellesrådet ser informasjonsformidling som sitt viktigste bidrag i arbeidet for rettferdig utvikling i Afrika. Innsikt og forståelse er avgjørende for at aktører i Norge skal kunne føre en god Afrika-politikk. En slik innsikt bygger på kunnskap om alt fra grunnleggende fakta, til mekanismer som hindrer utvikling og rettferdighet.

Målgruppe

Fellesrådet identifiserer seks målgrupper for vårt informasjonsarbeid i prioritert rekkefølge:

1. Beslutningstakere i norsk politisk ledelse og forvaltning

2. Norsk næringsliv etablert i Afrika

3. Journalister som dekker Afrika-saker, både i Norge og internasjonalt

4. Afrikanere i Norge

5. Studenter og akademikere med interesse for Afrika

6. Befolkningen som helhet

Målet med informasjonsarbeidet vårt er en endret oppfatning av Afrika blant folk flest og vi har tro på at ved å bidra til en kvalitativt bedre informasjon om Afrika fra de som allerede former vårt bilde av kontinentet på sikt også vil bidra til en endring i den norske befolkningen som helhet.

2. Informasjonsarbeidets mål

Informasjonsarbeidets mål har sammenheng med Fellerådets visjon (se over). Vi har tre likeverdige mål med informasjonsarbeidet vårt:

1. Større kunnskap om - og forståelse for - Afrika-spørsmål i Norge.

De viktigste virkemidlene for å oppnå dette er produksjon og formidling av informasjon og analyser fra og om Afrika. Gjennom en rekke forskjellige kanaler bringer Fellesrådet ny kunnskap til våre målgrupper, og i dette arbeidet bruker vi afrikanske kilder så langt det lar seg gjøre. Vår bruk av afrikanske kilder og vår overvåkning av afrikansk debatt er viktig blant annet fordi det setter oss i stand til å være i forkant med politiske analyser av Afrikaspørsmål som igjen danner grunnlaget for vårt informasjonsarbeid.

Denne delen av vår informasjonsvirksomhet har også et element av omdømmearbeid. Vi ønsker å motvirke fordummende stereotypier av Afrika og dets innbyggere, og mener at det gjøres aller best ved å vise at afrikanske kilder og stemmer er helt avgjørende for å framlegge gode beskrivelser og analyser av Afrika og afrikansk politikk.

2. Større kunnskap om sammenhengene mellom den politikken som føres i Norge og hva denne betyr for Afrikas utvikling.

Den økonomiske globaliseringen fører til at norsk utenrikspolitikk og norske aktørers framferd (enten disse er kommersielle, politiske eller militære) har flere og mer komplekse ringvirkninger for Afrika enn tidligere. Fellesrådet ønsker å kartlegge og belyse disse sammenhengene i en norsk offentlighet. De viktigste virkemidlene for å oppnå dette vil være en kartlegging og overvåking av norske interesser i Afrika, analyse av slike sammenhenger samt informasjonsproduksjon og formidling.

3. Påvirke norske aktører som har innflytelse eller betydning for politisk og økonomisk utvikling i Afrika.

Den kunnskapen som produseres og formidles under mål 2 må imidlertid avstedkomme en endring for at den skal være relevant. Vi ønsker å påvirke norske aktører med betydning for Afrikas utvikling til å handle annerledes. På denne måten har informasjonsarbeidet vårt et sterkt element av politisk påvirkningsarbeid ved seg.

3. Tematisk fokus

Fellesrådets overordnede tematiske fokus for informasjonsarbeid i strategiperioden er økonomisk vekst, fordeling, demokrati og menneskerettigheter i Afrika.

Realiseringen av økonomiske, sosiale, politiske og sivile rettigheter kan ikke ses adskilt. Økonomisk vekst har liten verdi om ikke de økonomiske godene blir fordelt og demokratisk styring og sivile rettigheter både er et mål i seg selv og et middel for å skape rettferdig fordeling.

Norsk politikk på handel og næringsliv skal bidra til inkluderende og sosial jobbskaping og utvikling i Afrika. Menneskerettigheter og arbeiderrettigheter skal respekteres, og norske myndigheter og selskaper skal ha tydelige posisjoner om menneskerettigheter. Fellesrådet for Afrika ønsker å synliggjøre potensialet for en diversifisering av den afrikanske økonomiske strukturen, løfte fram afrikansk fagbevegelse og gå i dialog med norsk næringsliv.

Kritikk av autoritære regimer springer ofte ut av bevegelser for økonomiske og sosiale rettigheter. Kritiske afrikanske stemmers blir sterkere av å løftes inn i et internasjonalt ordskifte. Fellesrådet for Afrika ønsker å bidra til at Norge spiller en lederrolle i å fremme politiske og sivile rettigheter, både for deres egenverdi og den instrumentelle verdien slike rettigheter har for økonomisk og sosial rettferdighet.

I tillegg har Fellesrådet identifisert en rekke undertema for informasjonsarbeidet vårt, som i større eller mindre grad tar plass i vårt overordnede fokus:

-         Internasjonal økonomi og finans, herunder kapitalflukt, korrupsjon og skatt

-         Bilder av Afrika

-         Krig og konflikt, sikkerhetspolitikk, terror og organisert kriminalitet

-         Kjønn og likestilling

-         Landbrukspolitikk, WTO og klima

-         Bistandskritikk

-         Urbanisering

4. Geografisk fokus

Fellesrådet geografiske fokus sorteres på tre nivå:

1. På nivå én følger vi den politiske utviklingen tett i noen utvalgte land, og har som mål å selvstendig analysere utviklingen og hendelser i landene og formidle dette til våre målgrupper. Landene er valgt ut på bakgrunn av organisasjonens overordnede tematiske fokus, samt den opplevde nødvendigheten av Fellesrådets bidrag i debatten om disse. De landene som har et for lite omfattende fokus sammenlignet med landets betydning for tematikken eller Norge, vil være typiske kandidater for dette nivået. For inneværende strategiperiode er Angola, Nigeria og Etiopia identifisert.

2. Land som blir aktuell på grunn av nyhetshendelser eller agendasetting av andre aktører, for eksempel norske diasporamiljø. På dette nivået bygger vi opp egen kompetanse, men på en mer ad hoc basis enn det første nivået. Mer reaktivt enn proaktivt fokus.

3. Den siste gruppen er land hvor Fellesrådet for Afrika bruker sin rolle som mellomledd, henviser til relevante fagpersoner- og miljø. Informasjonsformidlingen om disse landene bygger ikke på selvstendig opparbeidet innsikt, men Fellesrådet opererer som fasilitator for innsikt ved å ta i bruk vårt faglige nettverk både i Norge og i utlandet. 

Algerie Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Tsjad Komorene Kongo-Kinshasa Djibouti Egypt Ekvatorial-Guinea Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Elfenbenskysten Kenya Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Mauritania Mauritius Marokko Mosambik Namibia Niger Nigeria Kongo-Brazzaville Rwanda São Tomé og Príncipe Senegal Sierra Leone Somalia Sør-Afrika Sudan Sør-Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda Vest-Sahara Zambia Zimbabwe
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Den sentralafrikanske republikk
Djibouti
Egypt
Ekvatorial-Guinea
Elfenbenskysten
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kamerun
Kapp Verde
Kenya
Komorene
Kongo-Brazzaville
Kongo-Kinshasa
Lesotho
Liberia
Libya
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
Mauritania
Mauritius
Mosambik
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
São Tomé og Príncipe
Senegal
Seychellene
Sierra Leone
Somalia
Sør-Afrika
Sør-Sudan
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Tsjad
Tunisia
Uganda
Vest-Sahara
Zambia
Zimbabwe